AUSTRIAN ERSATZ BAYONETS

M88 Ersatz

Austrian Ersatz bayonet for Mannlicher M-88.

M95 Ersatz

Austrian Ersatz bayonet for Mannlicher M-95.

Mauser Ersatz

Austrian Ersatz bayonet for German Mauser

2nd type, rare

Werndl

Ersatz bayonet fot Werndl XXXX rifle.